Peer Review

PROCEDURA PEER REVIEW

Precizare

In calitate de producător de bunuri pentru cititori și pentru institutiile care furnizează educație și formare profesională, editura URANUS aplicăpe întreg parcursul procesului editorial evaluarea de tip peer review. Editura noastră este pe piață de aproape 27 ani și are experiență. În plus, beneficiază de serviciile unui consilier editorial cu o expertiza de peste 40 ani în domeniu. În ceea ce privește procedura peer review, pentru noi nu a fost necesar decât un efort de formalizare dacă ținem cont că în practica editorială românească elemente ale acestui tip de evaluare au preexistat iar noi le-am utilizat în mod curent, atât în cartea de tip academic sau cultural, cât și în traducerile din altă limbă. Ținta evaluării este în final calitatea cărtii publicate, cu efect implicit asupra actului educațional.

 

Principii și beneficiari

Procedurile noastre se bazează pe principiile și recomandarile Cadrului Comun de Asigurare a Calității (CQAF), asa cum sunt ele descrise în Manualul european de evaluare (ediția 2007) au caracter permanent și continuu și vizează statornicirea unor bune practici editoriale ai căror beneficiari sunt toți actorii implicați, furnizori de educație, pe de o parte autori, editori, evaluatori și pe de alta beneficiari: profesori, studenți, masteranzi, doctoranzi sau specialști din zona practica și, nu în ultimul rând cititorii de tot felul, care sunt și cei mai exigenți și de care depinde, în final, soarta cărții.

 

Profil editorial

Editura URANUS este profilată pe de o parte, pe carte universitară, cu precădere în domeniul economic, producția editorială fiind organizată în mai multe colecții: “BM-Biblioteca de Marketing”, “TS-Turism- servicii”, “MGM-Management”, “BB –Biblioteca Business”, “BEE- Business English Essentials” etc., rezultate ale unor parteneriate cu departamentele de profil din instituții academice de stat și private, pe criterii curiculare, inovative și axiologice, autorii fiind cadre didactice; debuturile editoriale sunt cel puțin teze de doctorat, iar lucrările de sinteză sunt realizate de colective coordonate de personalități didactice cu experiență și valoare recunoscute. Prin urmare, lucrările au trecut deja prin mai multe filtre și înainte de publicare trebuie să aibă girul departamentului de specialitate care se acordă în urma unor dezbateri organizate.

În ceea ce priveste lucrările de istorie sau studiile culturale, a doua mare dimensiune a programului editorial, se disting două aspecte ținând de proveniența operei, autohtonă sau traducere, fiecare din ele necesitând rezolvari diferite, ambele presupunând o muncă de cercetare și investigare istorică prin toate posibilitățele interdisciplinare cunoscute. Potrivit tematicii colecției, are loc o investigareîn bibliotecile străine a personalităților care s-au preocupat de istoria neamului,  spiritualității sau limbii române. Odată  obținută opera aleasă se lecturează  apelându-se la corpul de referenți, se traduce, formula finală a cărții fiind cea bilingvă pentru controlul fidelității traducerii. Un criteriu similar cuprinzândind valoarea, originalitatea și prezumtivul efect educativ  se aplică în cazul operei scrisă de un român din țară sau din afara ei.

 

Reguli minimale de publicare

Cărțile se predau editurii în format electronic, uzual A4, sau, eventual, conform dimensiunilor colecției, setate conform normelor de prezentare redacțională. Structura textului de baza al lucrării este conform sumarului. Aceasta este o condiție obligatorie privind diviziunile, subdiviziunile, titlurile și subtitlurile din interior care vor fi evidențiate distinct și unitar. Pentru facilitarea consultării, în header, pe fiecare pagină, în stânga se menționeaza titlul și autorul, iar în dreapta capitolul sau altă diviziune semnificativă. Organizarea materialului se face pe trei criterii esențiale: stil, logică internă, gramatica. Ideile sau opiniile altor autori vor fi citate cu ghilimelele de rigoare și cu trimitere în notele de subsol a căror numerotare se face ori de la 1 la n, ori în funcție de capitol. Operele citate în subsol trebuie să se regăsească în bibliografia de la sfârșitul lucrării. În funcție de natura cărții, se pot utiliza și alte instrumente de consultare, indici de nume sau noționale. Tabelele și figurile se plasează de obicei în urma comentariului. Ilustrația color trebuie să se încadreze în normele de reproducere de cel putin 300 dpi.

În cadrul editurii are loc o primă evaluare potrivit acestor criterii, apoi o alta mai amănunțită efectuată de redactorul de specialitate. Lucrarea poate întra în fazele următoare numai dupa avizul favorabil al redactorului.

 

Evaluarea externă și corpul de referenți

Editura beneficiază de colaborarea unui reputat corp de referenți alcătuit din personalitati academice (profesori, conferențiari, lectori, experți) sau publice, cu recunoaștere națională și internațională, în general doctori în știinte, sau specialiști cu empatie față de domeniul editorial care se regăsesc în tabloul postat pe site.. Ei fac o evaluare exigentă, dintr-un punct de vedere colegial.

Sunt selectați în general doi evaluatori la propunerea consilierului editorial. Se efectuează un peer review încrucișat pe criterii de originalitate,valoare și noutate, urmărindu-se totodată capacitatea de sinteza a autorului, gradul de interes al cărții și un eventual benchmarking final .Concluziile evaluatorilor sunt materializate în referate de acceptare cu observații și sugestii.

În cazul traducerilor, confruntatorul este selectat pe criterii de afinitate cu domeniul lucrșrii. El desfășoară o muncă cu caracter practic, cu intervenții și sugestii la nivel lexical, gramatical sau stilistic urmărind fidelitatea față de spiritul și litera operei originare, pe care o are în mod expres la dispoziție prin grija redacției.

Punerea în acțiune

Aceasta constă în mai multe sesiuni de discuții cu autorul pentru punerea de acord a lucrării cu referatele de autoevaluare și de evaluare externă. După definitivarea textului și a elementelor auxiliare, are loc paginarea și prezentarea grafică. Bunul de tipar este acordat de redactor fiind avizat de consilierul editorial.